گیاهان رویایی خود را پیدا کنید

مجموعه گل‌های الین

دسته گل گرد یا آبشاری؟

در خیلی از مواقع پیش آمده که از خرید دسته گل
خود به دلیل نوع پیچیدن آن راضی نیستید
و فروشنده را که سلیقه خود را تحمیل کرده،
مقصر می‌دانید